Prawo administracyjne

w tym sprawy z zakresu prawa o szkolnictwie wyższym i nauce

Oferujemy pomoc
  • reprezentowanie stron w postępowaniu przed organami administracji publicznej oraz przed sądami administracyjnymi
  • sporządzanie odwołań od decyzji administracyjnych
  • sporządzanie skarg do wojewódzkich sądów administracyjnych oraz skarg kasacyjnych do NSA
  • sporządzanie odwołań od uchwał odmawiających nadanie stopnia / tytułu naukowego